Newsletter

chcesz otrzymywać wiadomości o nowościach? zostaw nam swój email! 

Klauzula informacyjna - RODO

Zgodnie z art. 13, 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Gminy Rydzyna z siedzibą w Rydzynie, Rynek 1 64-130 Rydzyna;
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Szczudło; z którym można kontaktować się za pomocą adresu iod@rydzyna.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem, tj. na podstawie:

3.1  Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e lub Art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);

3.2  Gmina Rydzyna przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania bądź podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania. Jednak niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi.

 1. Gmina Rydzyna przetwarza szczególne kategorie danych i dane zwykłe w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
 2. Dane osobowe są pozyskiwane od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 (Dz. U. z 2011, poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Posiada Pani/Pan:
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.
Życzenia Świąteczne